Monthly Archives: April 2020

Feature Image

SOSTRA Project – Soft Skills Training and Recruitment of Adults Educators

SOSTRA Team Kolejny projekt zrealizowany niemal w całości, gotowa jest już platforma on-line doskonaląca kompetencje miękkie trenerów, wśród nich otwartość na różnorodność (openess to diversity) i włączenie (inclusiveness)✔️. Ale projekty to nie tylko zadania i rezultaty 📝, to przede wszystkim ludzie, którzy je tworzą z zaangażowaniem – brawo, Sostra...

Facebook